Tietoa SnellmanEDUn Lasten yliopiston digimaailmasta

Tietoa SnellmanEDUn Lasten yliopiston digimaailmasta

Julkaistu 04.05.2020

SnellmanEDUN Lasten yliopiston digimaailmassa tutkitaan ja pidetään hauskaa yhdessä!

Tervetuloa mukaan digimaailman mielenkiintoiseen tiederetkeen verkossa! Lasten yliopiston digimaailmassa ratkotaan tehtäviä, opitaan jännittäviä asioita ja pelataan tiedepelejä yhdessä muiden kanssa. Digimaailmasta löytyy eri tieteenaloihin painottuvia virtuaalikerhoja eli VIKEjä. VIKEssä seikkailun välineeksi sopii erinomaisesti älypuhelin, tietokone tai tabletti.

Virtuaalikerhot eli VIKEt

Eri teemoihin painottuvissa VI­KEis­sä lap­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan eri tieteenaloihin sekä tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen. Ker­ho­ja suo­si­tel­laan 7-10-vuo­ti­ail­le, mut­ta var­si­nai­sia ikä­ra­joi­tuk­sia ei ole. Digi­maa­il­man ja sen si­säl­tä löy­ty­vien vir­tu­aa­li­ker­ho­jen ra­ken­ta­mi­sen pe­da­go­gi­si­na läh­tö­koh­ti­na ovat yh­tei­söl­li­syys, pe­lil­li­syys sekä tie­de­kas­va­tus.

Yhteisöllisyys

VI­KEis­sä lap­set pää­se­vät osal­lis­tu­maan oh­jat­tui­hin etä­ta­paa­mi­siin. Etä­ta­paa­mi­sis­sa ja­e­taan ko­ke­muk­sia ja opit­tu­ja asi­oi­ta sekä kur­ka­taan seu­raa­viin teh­tä­viin. Ai­van ku­ten nor­maa­leis­sa ker­hois­sa tai päi­vä­lei­reil­lä lap­set voi­vat kes­kus­tel­la kes­ke­nään ja oh­jaa­jan kans­sa. Yh­tei­söl­li­syyt­tä VI­KEi­hin on tuo­tu myös yh­tei­sil­lä teh­tä­vil­lä ja pe­leil­lä sekä luo­mal­la alus­to­ja tur­val­li­sel­le yh­tey­den­pi­dol­le myös etä­ta­paa­mis­ten ulko­puo­lel­le.

VI­KEis­sä lap­set pää­se­vät osal­lis­tu­maan oh­jat­tui­hin etä­ta­paa­mi­siin. Etä­ta­paa­mi­sis­sa ja­e­taan ko­ke­muk­sia ja opit­tu­ja asi­oi­ta sekä kur­ka­taan seu­raa­viin teh­tä­viin. Ai­van ku­ten nor­maa­leis­sa ker­hois­sa tai päi­vä­lei­reil­lä lap­set voi­vat kes­kus­tel­la kes­ke­nään ja oh­jaa­jan kans­sa. Yh­tei­söl­li­syyt­tä VI­KEi­hin on tuo­tu myös yh­tei­sil­lä teh­tä­vil­lä ja pe­leil­lä sekä luo­mal­la alus­to­ja tur­val­li­sel­le yh­tey­den­pi­dol­le myös etä­ta­paa­mis­ten ulko­puo­lel­le.

VI­KEs­sä toi­mi­taan yh­des­sä mui­den kans­sa eikä kiu­saa­mis­ta sal­li­ta.

Pelillisyys

VI­KEs­sä lap­set pää­se­vät mu­kaan tie­de­seik­kai­lul­le, jos­sa teh­tä­viä teh­dään ver­kos­sa, sisä­ti­lois­sa ja ul­ko­na. Op­pi­mi­nen ja oi­val­luk­set syn­ty­vät VI­KEn ede­tes­sä teh­tä­väs­tä ja haas­tees­ta toi­seen. Sa­mal­la lap­set ke­rää­vät pis­tei­tä, joil­la voi voit­taa pal­kin­to­ja.

Tiedekasvatus

Las­ten yli­o­pis­ton toi­min­ta pe­rus­tuu tie­de­kas­va­tuk­seen. Snell­ma­nE­DU on jär­jes­tä­nyt las­ten yli­o­pis­to­toi­min­taa vuo­des­ta 2011 asti. VI­KEs­sä lap­set saa­vat hy­vät läh­tö­koh­dat ym­mär­tää mi­ten tut­ki­mus­ta teh­dään, mi­ten tie­teel­li­nen työ vai­kut­taa omaan arki­päi­vääm­me ja mi­ten eri­lai­sia tut­ki­mus­tu­lok­sia voi­daan ana­ly­soi­da. Eläm­me maa­il­mas­sa, jos­sa kaik­ki tie­to on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Nyt on tär­ke­ää op­pia mil­lai­seen tie­toon voi luot­taa.

VI­KEs­sä ede­tään tie­teen te­ke­mi­sen por­tai­ta. Osal­lis­tu­mal­la pe­lei­hin ja te­ke­mäl­lä teh­tä­viä kii­ve­tään por­tai­ta ylös­päin. Por­tai­den joka rap­pu­sel­la au­ke­aa yksi tut­ki­mus­työn vai­he tu­tus­tut­ta­vak­si. Tut­ki­muk­seen pa­neu­du­taan eri tie­teen­a­lo­jen näkö­kul­mis­ta.

Kuinka mukaan?

VI­KEen on help­po tul­la mu­kaan. Koko digi­maa­ilma on ra­ken­net­tu niin, että sii­hen voi osal­lis­tua tur­val­li­ses­ti mil­lä ta­han­sa äly­pu­he­li­mel­la, tie­to­ko­neel­la tai tab­le­til­la. Kaik­ki tar­peel­li­nen löy­tyy digi­maa­il­mas­ta, jo­ten mi­tään ei tar­vit­se erik­seen et­siä. En­nen VI­KEn al­ka­mis­ta saat an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen info­vies­tin, jos­sa an­ne­taan oh­jeet kir­jau­tu­mi­seen.

Mu­kaan voi tul­la koko per­heen kans­sa! Huo­mi­oit­han kui­ten­kin, että VI­KE­jen oh­ja­tut etä­ta­paa­mi­set, verk­ko­teh­tä­vät ja pis­te­tili avau­tu­vat vain VI­KEen il­moit­tau­tu­neil­le. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Mu­ka­vaa VI­KEi­lyä kai­kil­le toi­vot­taa: Las­ten yli­o­pis­ton tut­ki­mus­as­sis­ten­tit Riik­ka ja Niko!

Yhteystiedot:

Riik­ka Asi­kai­nen riik­ka.asi­kai­nen@snell­ma­ne­du.fi p. 044 746 28
Niko Kyl­lö­nen niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi p. 044 746 28

www.snellmanedu.fi

Snell­ma­nE­DUn ke­sän 2020 las­ten yli­o­pis­ton päi­vä­lei­rien si­jas­ta tar­jo­taan vir­tu­aa­li­ker­ho­ja. Tar­jo­am­me lap­sil­le ja per­heil­le mie­le­käs­tä ja in­nos­ta­vaa te­ke­mis­tä. Digi­maa­il­maa ra­ken­ne­taan ja ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti. Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan kom­ment­te­ja ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­sia. Ra­ken­ne­taan digi­maa­il­maa yh­des­sä!